сряда, 12 януари 2011 г.

ИСТОРИЯ

Кои са били главните учители в училището? От коя година има главни учители?
       За да си отговорим на тези въпроси, направихме историческо проучване за съществуването на тази длъжност в нашето училище. Попаднахме на стари  документи:
   "Справка за първото училище в квартал "Кършияка", приело по-късно името "Хр. Г. Данов"

                                               

...Според К. Д. Моравенов училището е отворено през 1849 г. като взаимно училище, още през първата годинато обхваща 78 деца под ръководството на учителя Петър Николов. Към 1868 г. училището вече обучава към 280 деца, има един главен учител и двама подучители...

15.ІV.2004 г.                                                                          Изготвил: /подпис/
                                                                                                                С. Запрянова"

 Ревизионна книга от 1907 г. /на 104 години/. За първи път в този документ се споменава за главен учител и неговите задължения в Ревизионен акт от 12.03.1921 г. Точка втора гласи: "Главният учител да уреди архивата." В Ревизионен акт от 21.11. - 23.12. /годината не е записана/ се отбелязва част от дейнстта на главния учител /проведена лекция/ и неговото име - Иван Сапунджиев, учител в ІІІ отделение. - "Лекцията на главния учител Иван Сапунджиев бе посетена от всички учители и съпроводена с обща конференция." Името на Иван Сапунджиев срещаме и в Ревизионен акт от 6, 7 и 8.02.1933 г. - "Посетих училището и направих педагогическа ревизия на следните учители:...; Иван Сапунджиев по четене в І отделение". Тъй като за записването на Ревизионния акт /който съдържа сведение за проведена лекция от главния учител/ е използван старият правопис /преди Реформата от 1945 г./, - можем да заключим, че назначаването за главен учител на Иван Сапунджиев е било в периода от 1933 г. до 1945 г.

                                                         " Ревизионна книга на училището
от 1907 до 1926 уч. год
от 1948 до 1950 уч. год.
от 1952 до 1955 уч. год.
Съдържа 27 листа.
подлежи на запазване
№ /не се чете/ по предавателния опис"


"12 март 921 г. Посетих училището и намерих учителите на работа. В училището се поддържа ред и чистота.
                                                             Поръчвам:
1. Учителите да записват успеха на учениците в дневниците си редовно всеки три месеца и да се попълни главната книга с необходимите сведения за учениците и родителите, като остане в края на уч. година само нанасянето на успехът."


"2. Главният учител да уреди архивата.
3. Да се попълни летописната книга.
4. Инвентара и библиотеката да се проверят и за липсващите пособия, покъщнина, книги и пр. да се състави акт и изпрати в Окр. Училищна Ин-я за сведение.
                                                 ІІ Пловд. Окол. Училищ. Ин-р: /подпис/
19 юний 922 год. Посетих училището и произведох педагогическа ревизия.
                                                           Поръчки:
1. За идущата учебна година учил. помещение да се измаже.
2. Антрето на стаята, в която се помещава ІІІ-а отделение, да се затвори, като се отвори врата откъм коридора.""6,  7 и 8.02.1933 г. Посетих училището и направих педагогическа ревизия на следните учители: Д. П. Георгиева по естеств. ІІІ отд., М. Ан. Ганева по отечествозн. ІІІ отд., Галина Петкова по четене І отд., Т. К. Стойкова по писане в ІІ отд., П. Константинова по четене в ІІ отд., П. Ив. Сапунджиева по писане в ІV отд., дона Ив. Казакова по пр. умения в І отд., А. Кр. Петкова по пр. умения в ІІІ отд., Ив. Петров по смятане в ІV отд, Ив. Сапунджиев по четене в І отд. Тинка Търпова по естествознание в ІІІ отд. и Момка К. Любенова по естествознание в ІV отд.
            Обучението се води добре. Учителите полагат..." /продължение на следваща страница/"...видими усилия, за да се получат още по-добри резултати при обученето. Държането на учениците е добро. Училищното помещение се поддържа чисто, но не е намазано с подово масло.
                                                           Поръчвам:
Да се намаже с подово масло училището, като задължавам главния учител да иска това от уч. р-во и ми донесе за извършеното.
                                                           Пом. окр. учил. инспектор: /подпис - Ив. Ст. Топалов/

21. - 23.12.  посетих училището и ревизирах учителите както следва:
1. Парашкева Сапунджиева по смятане от ІІ отд.
2. Момка Любенова по четене в ІІ-а отд.
3. Трънка Тунева по четене в І отд.
4. Иванка Петкова по граматика в ІV отд.
5. Мария Ив. Русева по четене в ІІ отд.
6. Галина Петкова по смятане в ІІІ отд.
7. Ана Йорд. Груева по четене в І отд.
8. Дона Георгиева по четене в І отд.
9. Слава Бондишева по отечествознание в ІV отд.
10. Таня Ст. Странева по смятане в ІV отд.
11. Иван Сапунджиев по формознание в ІІІ отд.
            Беседвах с учителите по представените уроци. Съставих ревизионни листове па всички ревизирани учители.
            Лекцията на главния учител Иван... " /продължене на следваща страница/

"...Сапунджиев бе посетена от всички учители и съпрповодена с обща конференция.
            Прегледах дневниците, материалната книга, учебните планове и някои тетрадки на учениците.
                                                   Констатирах:
1. Обучението в училището се води грижливо и методично.
2. Дисциплината и хигиената, при условията, които има в училището, се поддържат добре.
3. В естетическо отношение училището и учебните етажи трябва да се подредят още по-грижливо и старателно.
                                                  Поръчки:
1. Да се събори бараката в училищня двор. Тя пречи за използването на училищния двор по ивънкласно възпитание, а освен това е на срутване и загрозява двора на училището.
2. Бараката на служителите също да се събори. Тя също е на срутване и грози двора на училището, не е и за живеене в нея.
3. Да се направи една нова постройка за служителите и за други цели на училището.
4. Да се оформи училищния двор и да се огради навсякъде, за да може да се подреди и стопаниса по-добре."
       През 1984 г. за главни учители са назначени Марияна Шаркова и Мария Славчева.


  
Няма коментари:

Публикуване на коментар