петък, 21 декември 2012 г.


Из  НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА РЕФОРМИ (2011-2015 Г.)

В изпълнение на стратегия

„Европа 2020”

 

ІІІ.5. Подобряване качеството и ефективността на образователните и обучителни системи

Реформата в образователните и обучителните системи ще спомогне за повишаване нивото на умения на работната сила, компетентността на хората, квалификацията на нискоквалифицираните работници и ще допринесе за по-добро съответствие със съвременното развитие на обществото и с изискванията и нуждите на работодателите в съответствие с ИН 9. Успешното реализиране на изложените тук мерки, насочени към подобряване на рамката на образователните и обучителни системи, е тясно свързано с постигане на национална цел 4, но също така ще позволи и постигането на национални цели 1 и 5 в съответствие с ИН 7, 8 и 10.

Реформата в тази област ще бъде допълнена с експертизата на Световната банка, която ще предостави аналитична и консултантска подкрепа за подобряване качеството на основното и средното образование чрез засилване на системата за отчетност на училищата и за подобряване качеството и значимостта на висшето образование чрез подобряване управлението на висшите училища, осъществяване на по-строг контрол върху акредитацията на учебните заведения и обвързване на държавното финансиране с резултатите. Конкретните мерки в основното и средно образование ще се състоят в усъвършенстването на системата за външна оценка на качеството на образованието, както и въвеждането на училищни механизми за засилване ролята и ангажимента на родителите и общините в управленческите решения на училищата. Световната банка също така ще съдейства на правителството за прилагането на подготвяната в реформа за училищното образование.

5.1. Училищно образование

Действащият Закон за народната просвета (ЗНП) е приет през 1991 г. Оттогава е изменян и допълван 21 пъти. Това създава предпоставки основни обществени отношения да бъдат уредени на подзаконово ниво, което създава паралелна и често противоречаща на ЗНП уредба. Необходима е и по-голяма хармонизация на приоритетите и целите на ЕС, заложени в Стратегическата рамка за европейско сътрудничество „Образование и обучение 2020” и насочени към постигане целите на Стратегията „Европа 2020”. За ефективно постигане на целите за равен достъп и качествено образование е необходимо разработване и прилагане на цялостни и системни политики, обезпечени с необходимите човешки, финансови и материални ресурси и ползващи се с широко обществено доверие и подкрепа.

Мерки с приложение в краткосрочен план (2011-2012 г.):

Изграждане на мрежа от центрове за кариерно развитие.

С цел подобряване на качеството и ефективността на средното образование и прехода от образование към пазара на труда предстои стартирането на проект „Създаване на система за кариерно ориентиране в училищното образование”. В рамките на проекта ще бъдат създадени 28 регионални центрове за кариерно развитие, които ще предоставят услуги по информиране, консултиране и съветване на учениците от всички степени на средното образование. Предвижда се създаване на информационно-търсеща система, която ще включва структурирана информация за националната мрежа от средни и висши училища, за профилите, професиите и специалностите, инструментариум за диагностика. Разработване на проект на Закон за предучилищното и училищното образование и на проекти на подзаконови нормативни актове към него с цел да се очертае новата образователна среда, в центъра на която са детето и ученикът.

 Прилагане на деветте национални програми за развитие на средното образование, одобрени с решение на Министерския съвет от 4 април 2011 г. В средносрочен план, до 2015 г., ще се прилагат редица мерки (подробно разписани в Приложение 1), за модернизиране на образователната система, като някои от тях са:

 Въвеждане на нова образователна структура с цел осигуряването на равен достъп до образование. Това ще подпомогне преодоляването на основните недостатъци на сега действащата образователна структура, а именно съществуващото неравенство между учениците в различните видове училища поради усвояването на различен общообразователен минимум; липсата на проходимост на системата и отсъствието на диплома (издава се само удостоверение за завършен образователен етап) при навършване на тази възраст; недостатъчни условия за развитие на потенциала на всяко дете при отчитане на неговите интереси, потребности и способности.

 Осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от I клас в държавните и общински училища.

 Оптимизация на училищната мрежа в съответствие с демографските процеси с цел по-голяма ефективност при използването на ресурсите. Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието

 Развитие на системата за оценка и контрол на качеството на образованието на различни равнища като базова възможност за разработване и прилагане на политики за превенция на отпадането от училище (и допринася за постигането на национална цел 4) и за постигане на по-високи степени на образование. Системата насърчава участието и поемането на отговорност, които са в пряка връзка със социалното включване и ограничаване на социалната изолация (в постигане на национална цел 5).

 Изграждане на ефективна система за квалификация и кариерно развитие на учителите и преподавателите, която ще допринесе за подобряване на качеството на средното образование. Новият Закон за предучилищното училищното образование ще изведе квалификацията на педагогическите специалисти като основен приоритет в областта на средното образование. За първи път, с оглед на спецификата на професията и нуждата от непрекъснато повишаване на нивото на знанията и уменията на педагогическите специалисти, квалификацията ще придобие задължителен характер и ще цели задоволяване на изменящите се потребности на детето и ученика. Квалификацията на педагогическите кадри ще бъде насочена към специфични подходи и методи за работа с деца със специални образователни потребности, с деца с различен етнически произход, с надарени деца, и с деца и ученици в риск от отпадане. С цел повишаване на качеството на обучението и подобряване на съответствието между образователния сектор и потребностите на пазара на труда, ще бъдат изпълнявани следните дейности:

o Планиране, усъвършенстване и оценяване на процесите в детската градина и в училището, така че да се гарантират постиженията на всяко дете и на училищната общност спрямо заложените първоначални цели и задачи. Това ще осигури възможност за повишаване на качеството на обучението в системата на предучилищното и училищното образование;

o Изграждане на мрежа от кариерни центрове;

o Разработване на механизми за ученически и студентски практики в реална работна среда;

o Подобряване на качеството на професионалното образование;

o Въвеждане на система за управление на професионалното образование;

o Въвеждане на програма за обучение и квалификация на специалисти за енергетиката и новите технологии и енергиен мениджмънт

o Подобряване качеството на общото образование;

o Осигуряване на възможности за провеждане на консултации и допълнителни занимания за подпомагане на ученици в начален и прогимназиален етап със затруднения при усвояване на учебния материал (допълнителни занимания в малки групи, индивидуални програми).

С цел подобряването на образователните постижения ще бъдат изпълнявани мерки за повишаване качеството на общото и професионалното образование и осигуряване на възможности за провеждане на консултации и допълнителни занимания за подпомагане на ученици в начален и прогимназиален етап със затруднения при      усвояване на учебния материал.

Няма коментари:

Публикуване на коментар